Popular Posts

Advertisement

Sunday, April 28, 2013

Apat-apat (Magtanim ay 'Di Biro) - Filipino Folk Song and Dance

Apat-apat (Magtanim ay 'Di Biro)
Lyrics:
Magtanim hindi biro
Maghapong nakayuko
Di naman makaupo
Di naman makatayo

Baywang ko'y nangangawit
Braso ko'y namamanhid
Binti ko'y namimitig
Sa pagkababad sa putik.

Ulitin 1, 2

Halina, halina, mga kaliyag
Tayo'y magsipag-unat-unat
Magpanibago tayo ng lakas
Para sa araw ng bukas. 2x

Sa bukid ang taniman
Ay panay kumbidahan
Ang diwa ng tulungan
Ang siyang umiiral

Kung oras ng mirindal
ay mayrong mangga't suman
At panay ang tuksuhan
Ng binata't kadalagahan.

Taniman sa bukid ay panay kumbidahan
Pagkat ang tulungan ang siyang umiiral
Oras ng mirindal mayron pang mangga't suman
Panay ang tuksuhan, binata't kadalagahan.

Halina, halina tayo'y magtanim
ng palay sa ating bukirin
At ..................... (missing lyrics)
Ating lupa'y pagyamanin.

Halina, halina makipagtulungan
Layuning tunay makabayan
Palay ang ating kabukiran
Upang umunlad ang bayan.

Watch the video Apat-apat (Magtanim ay 'Di Biro)

Friday, April 19, 2013

Bannatiran - Filipino: Ilocano Song

Bannatiran - Ilocano Song

Lyrics
Bannatiran, ta dutdot mo't kalilibnosan
Ta panggepmo dika patuluyan
Suminakan sadino aya't papanam?
Sadino, bannatiran, ania nga kayo ti inka pagdissuan?

Daydiay kayo nga agsabong ken ayat
panawam man,
Ay babawyem ton kamaudianan
No ni liday ti matumpungan

Ania nga sabong ti kayatmo bannatiran,
Ta uray awan pilit nga inka isapulan.
Ta sika ti sarming nga paganninawan
Iti raniag da init ken bulan.

Bannatiran - Filipino: Ilocano Song (Video Karaoke)


No Duaduaem Pay - Filipino: Ilocano Song

No Duaduaem Pay - Ilocano Song

Lyrics
No duaduaem pay laeng ti pegges ni ayat
Nalawag unayen a ranggas mo kaniak
Ala man biagko, sawem ti pamuspusak
Tapno mabalinka a lipaten o imnas

Lipatenkanton wen ngem
addaakton ti tanem
Ngem no itan, saanen nga mabalinen

Ay, itdem ni ayat, dinak kad pagtuoken
Yantangay siksika ti innak ay-ayaten

 No Duaduaem Pay - Filipino: Ilocano Song Video Karaoke

Agdamdamilikami -Filipino: Ilocano Song

Agdamdamilikami - Ilocano Song

Lyrics
Taga-San Nicolaskami nga agdamdamili
Naragsak ti biagmi, awan dukdukotmi
Nupay aduda a manglalais kadakami
Ta napanglawkam' nga agdamdamili

Tay napigket a daga
Gamayenmi nga umuna
Warakiwakan ti darat,
Ramasen tukelen
Ta tapnon agdedekketda nga nalaing
Ket nalaklaka nga intay bibiren

Isagana't pagbibiran
Tay rigis ken danum
Tay natukel a daga
Teptepen nga umuna
Ket itan buklen tay ngarab ti banga
Pulpuligusem tapno nalinis latta.

Tay nabibir a daga
Nga inkam' inpamaga
Pitpiten a buklen
Nalaka a padakkelen
Idiiden pulaan sa ibilag manen
Santo gebbaen ading intan mangilin.

Dagiti mulak Lyrics -Filipino: Ilocano Folk Songs

Dagiti Mulak: Ilocano Folk Song

Lyrics

Nagmulaak ti katuday
Diay tuktok diay bantay,
Napan met kinaraykay
Ni nadawel a kannaway.

Agaluadka sika kannaway
Ta uggesek dayta ramay
Ta aramidek a sagaysay
Sagaysay ni Lela Kikay.

Nagmulaak ti tabako
Diay tuktok diay puro,
Napan met sinang-sangdo
Ni nadawel a kabalio.

Agaluadka kabalio
Tuktukkolek dayta sungo,
Ta 'ramidek nga suako
Suakonto ni Lelongko

As-asug Dagiti Kararua - Filipino: Ilocano Folk Song

As-asug Dagiti Kararua
Ilocano Folk Song
Lyrics
O inami nga bumalay,
Agriingkay nga agmurmuray
Siak ita di kararua
Di minatayyo nga immununa

Addaak ti arubayan
Nga arsadanan ti agdan
Agdan nga inulogan
Idi ipandak idiay simbaan.

Ket idi indak impisok
Di abot inkay kinotkot
Luayo di agarubos
Ket sangityo ti di mabubos.

Ket idi indak gaburan
Luayo di agarubayan,
Sangityo ti di mabubusan,
Ket bangkayko ti inkay gawidan.

Ket idi indak panawan
Kamposanto nga kalawaan,
Leddaangyo ti napalaluan,
Adu nga lua di agpatinggan.

Ket idi inkay nakasangpet
Balay nagpaiduma't ngayed
Timekyo awan ti mangmangngeg
No di ti adu nga saibbek.

Nadanon ti ikakasiam,
Idi kuan ti ibubulan,
Pinagtawen di napuotan,
Sa lagipyo kaniak inaw-awan

Kasta la ti kasasaad
Ti aglak-am adu nga rigat.
Leddaang kas di malasat,
Ngem ti Apo't mangted supapak.

The Irish Rover - Irish Traditional Folk Song Karaoke

The Irish Rover

Irish Traditional Folk Song

Lyrics:
On the fourth of July eighteen hundred and six
We set sail from the sweet cove of Cork
We were sailing away with a cargo of bricks
For the grand city hall in New York
'Twas a wonderful craft, she was rigged fore-and-aft
And oh, how the wild winds drove her.
She'd got several blasts, she'd twenty-seven masts
And we called her the Irish Rover.

We had one million bales of the best Sligo rags
We had two million barrels of stones
We had three million sides of old blind horses hides,
We had four million barrels of bones.
We had five million hogs, we had six million dogs,
Seven million barrels of porter.
We had eight million bails of old nanny goats' tails,
In the hold of the Irish Rover.

There was awl Mickey Coote who played hard on his flute
When the ladies lined up for his set
He was tootin' with skill for each sparkling quadrille
Though the dancers were fluther'd and bet
With his sparse witty talk he was cock of the walk
As he rolled the dames under and over
They all knew at a glance when he took up his stance
And he sailed in the Irish Rover

There was Barney McGee from the banks of the Lee,
There was Hogan from County Tyrone
There was Jimmy McGurk who was scarred stiff of work
And a man from Westmeath called Malone
There was Slugger O'Toole who was drunk as a rule
And fighting Bill Tracey from Dover
And your man Mick McCann from the banks of the Bann
Was the skipper of the Irish Rover

We had sailed seven years when the measles broke out
And the ship lost it's way in a fog.
And that whale of the crew was reduced down to two,
Just meself and the captain's old dog.
Then the ship struck a rock, oh Lord what a shock
The bulkhead was turned right over
Turned nine times around, and the poor dog was drowned
I'm the last of the Irish Rover

The Irish Rover - Irish Traditional Folk Song Karaoke

Monday, April 1, 2013

Be Watchful on the Way (Neneng) Sheet Music - Filipino Folk Song (Ilocano)

Be Watchful on the Way
Neneng
Ilocano Folk Song

Lyrics
Careful, careful ever be on your way.
Watchful, watchful, this to you I say.
Look before you cross on a busy street.
Look to right and left, This good rule repeat:
Always be awake! Never, chances, take.

Be Watchful on the Way (Neneng) - Filipino Folk Song (Ilocano)
Sheet Music
Be Watchful on the Way (Neneng) - Filipino Folk Song (Ilocano)