Popular Posts

Advertisement

Saturday, August 11, 2012

Isem - Filipino Folk Song (Ilocano) Lyrics and Video

ISEM - Ilocano Folk Song
Lyrics

I
Isem a pakabiagak agur-uray dagitoy matak
Ngem isu’t makaagas mangliwliwa toy kaunggak
Isem adu ti saw-en na
Adda isem a makagura
Adda isem a ray awen na ka
Ken isem a pammagusto kenka

II
Uray adda amin kaniak a rigat
Uray pay no agpupungtotak
Uray pay no agpaspasugnodak
No is’mennak riknak mapagmayat

Chorus:
Isem isem umisem ka man biag ko
Lawlawagam man toy barukong ko
Tay isem mo isu’t mangay-ayo
Daytoy pusok napwan ti limdo

repeat I
repeat Chorus to fade

Watch the video karaoke

Sunday, August 5, 2012

Lumalabay Nga Daw Aso - Filipino: Ilonggo Folk Song

Lumalabay Nga Daw Aso is an Ilongo Folk Song from Iloilo Province.
Sung by: Mabuhay Singers
Lyrics
Lumalabay nga daw aso
Aso pa lamang
Ang tanan-tanan nga butang sa kalibutan

Ang mga matam-is, ahay!
Nagapait man, ahay!
Sa Gihapon, ahay!
Umagi lamang.

San-o pa?, san-o pa?
San-o pa nga adlaw?
Magbalik ang gugma
Sa dughan gintigay.

Ang mga matam-is, ahay!
Nagapait man, ahay!
Sa Gihapon, ahay!
Umagi lamang.
Watch the video: Ilongo Folk Song "Lumalabay Nga Daw Aso" from Philclassic YouTube channel.

Visayan Balitaw: Kukok - Filipino Folk Song (Ilonggo)

Kukok
Ilonggo Folk Song
By Mabuhay Singers
Lyrics

Kukukukuku-ko Kanta sa alimokon
Kukukukuku-ko Nga masinadyahon
Kukukukuku-ko Ay si alimokon
Kukukukuku-ko, Kukukukuku-ko

May duha ka pispis sa kahoy nga tambis
Naghirup-hirupay Kag nag-haluk-halukay
Napuno sang kasadya
Kag puno sang kalipay

Kukukukuku-ko Kanta sa alimokon
Kukukukuku-ko Nga masinadyahon
Kukukukuku-ko Ay si alimokon
Kukukukuku-ko, Kukukukuku-ko

May duha ka pispis sa kahoy nga tambis
Naghirup-hirupay Kag nag-haluk-halukay
Napuno sang kasadya
Kag puno sang kalipay

Kuku-ko, kuku-ko
Kuku-ko, Kukukuku-ko
Kuku-ko, kuku-ko
Puno sang kalipay

Watch the video Visayan Balitaw: Kukok from Philclassic YouTube channel.