Popular Posts

Advertisement

Saturday, July 2, 2011

Malinac Lay Labi - Filipino: Pangasinan Folk Song Lyrics (Karaoke)

Malinac Lay Labi
Pangasinan Folk Song
Lyrics

Malinac lay labi, Oras lay mareen
Mapalpalnay dagem, Katekep toy linaew
Samit day kugip ko, Binangonan kon tampol
Lapu’d say linggas mo, Sikan-sikay amamayoen

Refrain:

Lalo la bilay no sika lay nanengneng
Napunas lan amin so ermin ya akbibiten
No nanonotan ko lay samit day ugalim
Agtaka nalingwanan anggad kaoyos na bilay.

Malinac Lay Labi - Filipino: Pangasinan Folk Song Karaoke

0 comments:

Post a Comment