Popular Posts

Advertisement

Thursday, February 17, 2011

Ating Saug a Malati (Lyrics) Filipino: Capampangan Folk Song

Ating Saug a Malati (Lyrics)
Capampangan Folk Song

Ating saug a malati
E mabasa e malangi
Parati reng pipandiluan,
parati reng pipandiluan
Detang manandaman pali

Quetang pampang nang macapadurut
Mengacapal na ing dicut
Balang tumalas tatalbug,
balang tumalas tatalbug
Sasaca lang mangalambut

Quetang cayang talimunduc
Menga tubuanan neng lumut
Carin do acacua bini,
carin do acacua bini
Garapata ampong suldut
Itang cacung sinambitla
Queting liguran tang bansa
Aguiang masias cang sagupa,
aguiang masias cang sagupa
Lambut carin panga baguia

Itang cacung sinambitlan
Queti balen Capampangan
Aguiang nanan meng tarucan,
aguiang nanan meng tarucan
Mate naca e me dasnan

Acu na sana ing cuintas
Queng salu mu sapad-sapad
Ba cu na lang asasalat,
ba cu na lang asasalat
Detang aduang mansanitas

Acu nasa-ing meguing tabu
Qng arap mu andu-andu
Ba cu nia mung abibiru,
ba cu nia mung abibiru
Maluat mu nang catutubu.

0 comments:

Post a Comment