Popular Posts

Advertisement

Monday, July 4, 2011

Banawa - Filipino: Igorot Folk Song

Banawa
Igorot Folk Song
Lyrics

Nu masdem san batawa
Kaman wada ka ay mail-ila
Amed nu masdem
Ay adi kan dumateng
Sik'ay eyak nenemnemen

Man pospusipus san nemnem ko
Problemak ken sik-a ay palalo
Engka ed kanan
Ay maidak sin nemnem mo
Pulos maid ubpay ti seg-ang mo

Nu kuma nu inbagbagam
Ay man-an-anap ka si baknang
Ta adiyak nailawan ay nangibagbaga
San layad ko ken sik-a ay(et) tit-iwa

Maseng-ang kuma si Kabunyan
Ta esa ak ay ususdungam
Tanu wada kasin
Di laydek ay balasang
Ya adin kapogpugsat din tulagan

Nanna-ay et anggay di dawat ko
Ta sapay kuma ken diyos apo
Ta sungbatan na
Nan esang ay dawat ko
Ay anak di baknang di kagasat mo!

0 comments:

Post a Comment